Song CIrcle - יונתן מאיר קמחי

יונתן מאיר קמחי

ביוגרפיה

מתוך בסיס של שקט והקשבה רחבה שר להאיר את התודעה ולעורר את הלב.
מדי חודש מכנס מעגל "שיר תפילה מאיר" ביחד עם שיר סופר ברחבי הארץ.