Song CIrcle - אצלנו בכפר טודרא

אצלנו בכפר טודרא

כותב\מקור יהושע סובול, לחן שלמה בר

נה נניי     נה נניי

אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס
היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל חמש
כתר פרחים עושים לו אצלנו בכפר טודרא
כתר בראש מלבישים לו שהגיע לגיל חמש
כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה עורכים לו
שהגיע לגיל חמש אצלנו בכפר טודרא

נ ה ניי...

ואז את חתן השמחה שהגיע לגיל חמש
אצלנו בכפר טודרא מכניסים לבית הכנסת
וכותבים על לוח של עץ בדבש מא’ ועד ת’
את כל האותיות בדבש ואומרים לו חביבי לקק
והיתה התורה שבפה מתוקה כמו טעם של דבש
אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס

נה ניי...

אצלנו בכפר טודרא