Song CIrcle - קוואלי

קוואלי

אללה הוא - הללו

אללה הוא - הללו

  • כותב\מקור: מקורות + ירון פאר
  • לחן: קוואלי מסורתי
עלי רוחי

עלי רוחי

  • כותב\מקור: ירון פאר
  • לחן: נוסראט פתה עלי קאהן, ירון פאר