Song CIrcle - אוצר

אוצר

כותב\מקור לילה , לחן עופר

עכשיו מיד ברגע זה בו לשנייה אני הווה
חבוי אוצר
בין נשימה לנשימה נשמע קולה של הנשמה
בשקט שר

מן הדממה קבלתי מתנה
היא עטופה בתוך המנגינה

אוצר