Song CIrcle - אחד אום-סלאם-שלום

אחד אום-סלאם-שלום

כותב\מקור מוני הורוביץ (MoniMono), לחן מוני הורוביץ

מן העבר אל האין סוף עולה קריאה ומתרחקת
צליל אחד מילה אחת קריאת אחדות השבט

ואין בה קול ולא שפה אך היא נשמעת מכל עבר
נובעת היא ממך צליל נשמתך שקטה היא וזועקת

אום-סלאם-שלום אום-סלאם-שלום אום-סלאם-שלום
אום-סלאם-שלום אום-סלאם-שלום אום-סלאם-שלום

והיא נשאת מן הפסגות אלי מישור ואל העמק
מן המדבר ואלי ים עם הרוח היא נודדת

והטיפות יהיו לים והשבילים יהיו לדרך
והכול יהיה אחד והאחד יהיה בכול קריאת אחדות השבט

אום-סלאם-שלום...

אחד אום-סלאם-שלום