Song CIrcle - אל הרוח הגדולה

אל הרוח הגדולה

כותב\מקור ניבה לב, לחן עממי ספרדי

אל הרוח הגדולה קראתי
הנני כמו שאני הגעתי

לבקש ממך את חסדייך
להודות לך על האור שבלבי

כי כך פעם אחר פעם חזרתי
את תמיד ידעת מדוע באתי

להניח את לבי לרגלייך
כי הלב הזה הוא כל מה שיש לי

הלב הזה הוא כל מה שיש לי
הלב הזה הוא כל מה שיש לי

אל הרוח הגדולה