Song CIrcle - התשובה

התשובה

כותב\מקור הרב קוק, לחן נתנאל גולדברג

התשובה היא באה ועל פתחי עומדת
דופקת היא על דלתי והנני חש
לפתוח לפניה לרווחה
את שערי לבבי
ליי ליי ליי...

התשובה