Song CIrcle - כל הנשמה

כל הנשמה

כותב\מקור תהילים + לאור אומן נהרין, לחן לאור אומן נהרין

כל הנשמה תהלל יה
כל הנשמה תהלל יה הללויה
מן המרחב קראתיך אלי
מן המרחב קראתיך אלי אלהי

כל הנשמה