Song CIrcle - כל הנשמה (שירי גורפינקל)

כל הנשמה (שירי גורפינקל)

כותב\מקור תהילים ק"נ, לחן שירי גורפינקל

כל הנשמה תהלל תהלל יה
אה אה אה
אה אה אה

כל הנשמה (שירי גורפינקל)

ביצועים נוספים לשיר