Song CIrcle - מאורי

מאורי

כותב\מקור יונתן מאיר ושחר כלף, לחן יונתן מאיר

דע את עצמך דע את עצמך
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור
והיית לאור גדול לכל העמים לכל העמים

אתה כמו השמש הנוגעת לראשונה בקו הים כה תמים
ורוח אלהים מרחפת על-פני המים כבראשית

מאורי