Song CIrcle - מי אתה

מי אתה

כותב\מקור דסי אלעד, לחן דסי אלעד

שמש יקדה מים הפכו למלח
שוב במדבר חיפשתיך
   ממרחקים שמעתי קריאתך
   אך לא אראה את פניך
אלף שנים סבבתי סביב השמש
אבודה בין כוכביך
   לי שמלות של נהרות תפרתי
   להדמות לארצך

ומי אתה ומי אתה א ה ה ה
אה הה הה הא ומי אתה

מי אתה