Song CIrcle - מנגינת הדרך

מנגינת הדרך

כותב\מקור מוני הורוביץ (MoniMono), לחן מוני הורוביץ

זה שאת ידו הושיט לי מעפר להרימי
האהוב נפשי אקשור בו ותמיד יהיה איתי

זאת אשר במחשכי תראה ניצוץ אורי
האחת ליבי יהיה לה ותמיד תהייה איתי

והיא עולה ועולה ועולה ועולה ועולה ועולה ומתפתלת
מנגינת הדרך מנגינת ליבי מנגינת הדרך מנגינת ליבי

זה שאת שירו ישיר לי וירחיב תודעתי
החכם מורה יהיה לי ותמיד יהיה איתי

השרים איתי ביחד ונושאים תפילתי
מלאכי המלווים אתם המשפחה של י

והיא עולה...

הוא אשר תקווה נטע בי ומרבה את שמחתי
אלוהי האהבה הוא האלהים שלי והיא עולה...

והיא עולה...

מנגינת הדרך