Song CIrcle - עד הבאר

עד הבאר

כותב\מקור ירון פאר, לחן גוג'ראטי עממי

מתוך הפרוייקט בתוך קליפת אגוז של ירון פאר ועדי ארנון

על השביל העולה מן הואדי נחה באר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

ארוכה הדרך בה הלכתי עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

עיני סמאו מאבק הדרך עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

זעתי ניגרת מפני עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

רדפוני סכנות בדרך עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

תקותי כמעט שאבדה לי עד הבאר
השקיני ממימייך את היושבת על שפת הבאר

עד הבאר