Song CIrcle - שלח בקשתך

שלח בקשתך

כותב\מקור אוריה צור, לחן אוריה צור

שלח בקשתך על גלי הים שחרר את רצונך
שלח בקשתך על גלי הים המשך בדרכך
שלח בקשתך על גלי הים על גלי הים

בין טיפות הגשם שם תפגוש אותה
בין טיפות הגשם בחירת ליבך

שלח בקשתך