Song CIrcle - של את קליפתך

של את קליפתך

כותב\מקור דסי אלעד, לחן דסי אלעד

של את קליפתך בפני פשטות האהבה
בשירת לב בשירת מלאכי עליון

של את קליפתך בפני פשטות האהבה
בשירת נשמה בשירת מלאכי עליון

של גאוותך בפני פשטות הנשימה
בשירת לב בשירת מלאכי עליון

של גאוותך בפני פשטות הנשימה
בשירת נשמה בשירת מלאכי עליון

של את קליפתך