Song CIrcle - בכל איש יש נר

בכל איש יש נר

כותב\מקור הרב קוק, לחן גלית שמש

צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוכו דולק נר נר דולק בתוכו

ואין איש נרו כשל חברו
ואין איש שאין לו נר

אין איש שאין לו נר

וצריך שכל איש ידע ויבין
שעליו לעמול ולגלות
את אור הנר ברבים
ולהדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר את העולם כולו

בכל איש יש נר