Song CIrcle - Ganga Ki Jay Jay

Ganga Ki Jay Jay

Kailasha s hakti Shiva shankara ki jay jay

Ganga ki jay jay yamuna ki jay jay

Kailasha shakti Shiva shankara ki jay jay

Ganga ki jay jay yamuna ki jay jay

Ganga ki jay jay narmada narmade

Ganga Ki Jay Jay