Song CIrcle - Gayatri Mantra

Gayatri Mantra

Om bhur bhuvah svaha
Tat sarvitur varenyam
Bhargho devasya dheemahi
Dhioyo yo nah prachodayat

Gayatri Mantra