Song CIrcle - Gayatri (version 1)

Gayatri (version 1)

Om bhur bhuvah svaha
Tat sarvitur varenyam
Bhargho devasya dheemahi
Dhioyo yo nah prachodayat

Gayatri (version 1)