Song CIrcle - Hara Mahadeva

Hara Mahadeva

Hara hara hara hara Mahadeva
Shiva Shiva Shiva Shiva sada Shiva

Om hara hara hara hara Mahadeva
Om namo namo namah Shivaya

Brahma Vishnu surachitaya
Om namo namo namah Shivaya

Uma Ganesha saravani Sevita
Om namo namo namah Shivaya

Om namo namo namah Shivaya

Hara Mahadeva