Song CIrcle - Namstasye

Namstasye

Ya devi sarva bhuteshu matri rupeyna sanstita
Ya devi sarva bhuteshu shakti rupeyna sanstita

Namastasye namastasye
Namastasye namo namaha

Jayatni mangala kali bhadra kali kapalini
Durga kshama Shiva dhatri sSvaha svadha namastute

Namstasye