Song CIrcle - Shiva Maheshwara

Shiva Maheshwara

Shiva maheshwara shiva maheshwara
Shiva maheshwara gurudev
Shiva maheshwara Shiva shankara
Shiva mahadeva gurudev

Kailasha vasa mahadeva
Shri haidyakhandi vasa sadashiva
Tribhuvana pati sambha sada Shiva

Shiva om Shiva om
Shiva om Shiva om
Baba om Baba om
Baba om Baba om

Om namah Shivaya Om namah Shivaya
Om namah Shivaya namah Om
Om namah Shivaya Om namah Shivaya
Om namah Shivaya namah Om

Shiva om...

Shiva Maheshwara