Song CIrcle - Shivaya Nama Om

Shivaya Nama Om

Shivaya namah om Shivaya namah om
Shivaya namah om Om namah shivaya

Nama kare uma tare nama kare uma tare

Shivaya Nama Om