Song CIrcle - Shivaya Parameshvaraya

Shivaya Parameshvaraya

Shivaya parameshavaraya
Chandra chekaraya namah om

Bhavaya bhavaya guna sambavaya
Shiva tandavaya namah om

Hara shiva shankara sheshanka shekara
Hara bom hara bom bom bombolo

Bababayan gara girida shanka
Dimi dimi dimi takanan tanga kelo

Shivaya Parameshvaraya