Song CIrcle - Shivaya Shankara

Shivaya Shankara

Jaya shiva shambo shankara
Hara hara hara mahadevaya

Ganga jata dhara gauri mano hara
Pati puri parameshwara

Shivaya Shankara