Mahk Jchi

Mahk Jchi tahm booee yahm pigihdee
Mahk Jchi tahm booee kahn spehwah ehbi

Mahmpi wah hoka yi nonk
Tah hond tahni kihyee tiyee
Ghee weh meh yee-tiyee
Nanka yaht yah mooniyeh wahjhiseh

Hey ya...

Mahk Jchi

Additional performance