Song CIrcle - Waitinene

Waitinene

Waitinene waitinene Waitinenene waitinene
Waitinene waitinene Waitinenene waitinene
Waitinenene waitinene Waitinenene waitine

Vuela vuela waitinene Surca el cielo waitinene
Entre nubes waitinene Cura y cura waitinene
Waitinenene waitinene Waitinenene waitine

Waitinene