Song CIrcle - Ahuv Mehar Hamor

Ahuv Mehar Hamor

Ahuv mehar hamor natan li morasha

Baruch mehar hamor natan li morasha

Halleluyah ki tov ki le'olam chasdo

Gibor mehar hamor natan li morasha
Dagul mehar hamor natan li morasha

Hallelujah ki tov ki le'olam chasdo

Ahuv Mehar Hamor