Song CIrcle - Barechu (Bless)

Barechu (Bless)

Shiru la’Adonai shir chadash
Shiru la’Adonai kol ha’aretz

Barechu barechu barechu shmo
Barechu barechu shmo
Basru miyom leyom yeshu’ato

Shiru la’ahava... Shiru lehavaya...

Barechu (Bless)