Song CIrcle - Sar HaMemuna

Sar HaMemuna

Sar hamemuna Ginat egoz kum petach na
Likrat yedidi umahera

Yimtza’a le’edna Im ba’alei sod va’emuna
Sham mal’achei chen vatehara

Chaver vetana Shoneh halachot umishna
Sodo lelibi ye’orera

Sar HaMemuna