Song CIrcle - Shema Yisrael

Shema Yisrael

Shema Yisrael
Adonai Eloheinu
Adonai echad

Baruch shem kevod
Shem kevod Malchuto
Le’olam l’eolam va’ed

Shema Yisrael