Song CIrcle - Shir LaMa’alot

Shir LaMa’alot

Shir lama’alotShir lama’alot
Esa einai el heharim
Me’ayin yavo ezri
Ezri me’im Hashem
Oseh shamayim va’aretz
Al yiten lamot raglecha
Al yanum shomrecha

Hineh lo yanum velo yishan
Shomer Yisrael
Hashem shomrecha Hashem tzilcha
Al yad yeminecha
Yomam Hashemesh lo yakeka
Veyare’yach balaila
Hashem yishmorcha mikol ra
Yishmor et nafshecha
HaShem yishmor tzetcha ubo’echa
Me’a t a ve’ad olam

Shir LaMa’alot