Song CIrcle - עמוק בטל

עמוק בטל

כותב\מקור לאה גולדברג, לחן מרינה מקסימיליאן בלומין

טנא מלא כוכבים ריח דשאים דובבים
עמוק עמוק בטל
עמוק עמוק בטל פועם לבבי

הנה פעמיך קרבים הרעידו ריבוא רביבים
עמוק עמוק בטל
עמוק עמוק בטל פועם לבבי

עמוק בטל