Song CIrcle - שחרחורת

שחרחורת

כותב\מקור משה אלימלך, לחן עממי פרסי

שחרחורת יקראו נ י צח היה עורי
כי מלהט שמש קיץ בא לי שחורי

שחרחורת יפיפית כל כך
עיניך אש בוערת לבי כולו שלך

שחרחורת יקראוני כל יורדי הים
אם עוד פעם יקראוני שוב אלך אתם        שחרחורת...

שחרחורת יקראני בן לאב מולך
אם עוד פעם יקראני אחריו אלך            שחרחורת...

שחרחורת