Song CIrcle - וידעת

וידעת

כותב\מקור יונתן פונט מוכסו, לחן יונתן פונט מוכסו

וידעת כי נאהב אותך
וידעת כי אנו איתך
ושמעת כל התפילות
וידעת כל האמיתות

ושמחת בבריאה וברכת היצירה
ונתת כל שנפשנו ביקשה בהודיה

וידעת