Song CIrcle - מתוהו ממש

מתוהו ממש

כותב\מקור ספר היצירה, לחן אוהד אזרחי

יצר מתוהו ממש ועשה את שאינו ישנו
וחצב עמודים גדולים מאויר שאינו נתפס

ואם רץ לבך ואם רץ לבך
ואם רץ לבך ואם רץ לבך
אהה אהה שוב למקום

מתוהו ממש