Song CIrcle - עלה למעלה

עלה למעלה

כותב\מקור הרב קוק, לחן אביגיל עוזיאל-עמר

בן אדם
עלה למעלה עלה
עלה למעלה עלה בן אדם
עלה למעלה עלה

כי כח עז לך יש לך כנפי רוח
יש לך כנפי רוח כנפי נשרים אבירים
אל תכחש בם פן יכחשו בך
דרוש אותם דרוש בן אדם ויימצאו מיד

עלה למעלה

ביצועים נוספים לשיר