Song CIrcle - רעך כמוך

רעך כמוך

כותב\מקור בהשראת האר”י הקדוש וספר ויקרא, לחן עממי. עיבוד מלל ולחן: גביראל מאיר הלוי

הריני מקבל עלי
את מצות הבורא
ואהבת לרעך כמוך
רעך כמוך

רעך כמוך