Song CIrcle - שמעתי תפילתך

שמעתי תפילתך

כותב\מקור ישעיהו לח, א, לחן לחן: צ’אנדרה , עבוד מלל ולחן: שמעון לב טהור / יונתן מאיר

שמעתי תפלתך אוהוהו
ראיתי דמעתך
הנני רופא לך רופא לך

ותחזנה עיננו בשובך לציון
גן עדן עלי אדמות

ותחזנה עיננו בשובך לציון
שלום בכל העולמות

ותחזנה עיננו בשובך לציון
שלום בין כל האמונות

שמעתי תפילתך