Song CIrcle - שיר המעגל

שיר המעגל

לחן 39 : Angel Heart (Angel Heart)

לב טהור
מתוך הלא נודע אל תוך האור
יד ביד ניתן ללב אחד לזהור
אהובים שטים באין סוף חיים

לב אחד
מכאן כבר לא נצעד יותר לבד
ואם נרפה נשמח אפילו כשנפחד
אהובים שטים באין סוף חיים

לב רחב
השט את ספינתך אל הזריחה
וכשתגיע דע שזו ההתחלה
אהובים שטים באין סוף חיים

לב טהור
שחרר את עצמך אל תוך האור
אם תעז תראה שהעולם הוא טוב
השם איתך ישמור אותך בדרכך

שיר המעגל