Song CIrcle - Om Sarave

Om Sarave

Om Sarave bhavantu sukino
Sarave santo niramaya
Sarave badrani pashantu
Makashid dukha Bhaag Bha

Om Sarave