Song CIrcle - Sarva Mangala

Sarva Mangala

Sarva mangala mangalye
Shive sarvata sadhike
Shranye tryambake gauri
Narayani namostute

Om namah shivaya
Om namah shivaya

Sarva Mangala