Song CIrcle - Et Dodim Kala

Et Dodim Kala

Et dodim kala bo'i legani
Parcha hagefen henetz rimoni

Chalaf hageshem hastav avar
Kumi ra'ayati hacheshek gavar

Et Dodim Kala