Song CIrcle - Hineh Ma Tov

Hineh Ma Tov

Hineh ma tov uma na’im
Shevet achim gam yachad

Hineh ma tov
Shevet achim gam yachad

Hineh Ma Tov