Song CIrcle - Ah Ya Zain

Ah Ya Zain

Ah ya zain ah ya zain ah ya zain el agibeen
Ya ward ya ward amfatach bein al basatin

Sanatein sanatein sanatein wa'anna bastinac
Ala ein ala ein bastana ya chabibi ya nur al ein

Ah Ya Zain